ตอบกันหน่อยนะคะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

TEST

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

ตารางสอนม.3

ตารางสอนแก้ไขล่าสุด ม.3 ปีการศึกษา2554 Update 

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

แสดงภาพสไลด์

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

สารสนเทศน่ารู้

จำนวนแห่งท่ีhttp://www.youtube.com/watch?v=wOLvkIyg8W8&NR=1

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

 

รายวิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

สาระที่  ๓     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง ๓. ๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา
การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑

 ๑. บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

๒. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  •   ข้อมูลของสิ่งที่สนใจอาจเป็นข้อมูล

เกี่ยวกับ บุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆ

  •   แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว เช่น บ้าน

  • ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์

  • อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น

คอมพิวเตอร์ วิทยุ  โทรทัศน์ กล้องดิจิทัล  โทรศัพท์มือถือ

  •   ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ  เช่น  ใช้ในการเรียน ใช้วาดภาพ                            ใช้ติดต่อสื่อสาร

บทที่ 1 ข้อมูลน่ารู้

                 ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ต้องป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ พร้อมกับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นเพื่อผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ มี  5 ประเภท คือ ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร (Text Data) ข้อมูลเสียง (Audio Data) ข้อมูลภาพ (Images Data) และข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video Data) (ที่มา : http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page44.htm)

ข้อมูลน่ารู้

http://krutubechannel.com/?page=video_view&vid_id=1355

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.

1 ความเห็น

Filed under Uncategorized